STUDIA PODYPLOMOWE

Charakterystyka programu

Studenci otrzymują wiedzę teoretyczną oraz odbywają szereg ćwiczeń z zakresu pracy realizatora nagrań. Wiedza jest zebrana w uniwersalny program, który kładzie duży nacisk na realizację studyjną w kontekście muzycznym, produkcji i postprodukcji. Ugruntowujemy również wiedzę ogólną z zakresu elektroakustyki, poruszane są wybrane zagadnienia z praktyki realizacji nagłośnienia.

Program zajęć upoważnia do uzyskania certyfikatów Avid Pro Tools Level 101 oraz Avid Pro Tools Level 110.

Na studiach duży nacisk położony jest na zdobywanie i rozwijanie praktycznych umiejętności. Teoria wpleciona w ćwiczenia służy wyjaśnianiu zjawisk spotykanych w praktyce realizatorskiej.

Studenci zostają zaznajomieni m.in. z najpopularniejszymi na rynku profesjonalnymi programami komputerowymi używanymi do realizacji nagrań, montażu nagrań oraz masteringu, a także urządzeniami elektroakustycznymi. Podczas ćwiczeń poznają aspekty warsztatu realizatora oraz producenta nagrań.

Sylwetka Kandydata

Od kandydata wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych – magisterskich, inżynierskich lub licencjackich na dowolnym kierunku. Kandydaci powinni wykazać się zainteresowaniem w dziedzinach związanych z programem studiów oraz posiadać podstawową wiedzę na poziomie szkoły średniej z matematyki i fizyki.

Istotnym atutem kandydata będzie przygotowanie muzyczne lub zainteresowanie muzyką, a także sprawna obsługa komputera.

Absolwent otrzymuje przygotowanie do świadomego i sprawnego rozwijania umiejętności w pracy realizatora różnych form nagrań dźwiękowych w studiach nagraniowych, realizatora dźwięku form multimedialnych, realizatora oprawy dźwiękowej widowisk.

Terminy naborów

Czas nauki obejmuje 3 semestry.

Nabory na semestr jesienny rozpoczynamy od kwietnia danego roku do października.

Nabory na semestr letni rozpoczynamy od stycznia, a kończymy pod koniec lutego.

ZAKRES TEMATYCZNY

Elektroakustyka

Omówienie oraz konfiguracja i przykładowe zastosowania urządzeń do pracy w studio oraz na scenie.

Podstawy elektrotechniki, zasady konfiguracji oraz połączeń. (Mikrofony , Głośniki i zestawy głośnikowe , Procesory DSP do sterowania systemami nagłośnieniowymi i zwrotnice aktywne , Wzmacniacze mocy, Słuchawki, Procesory dynamiczne, Procesory efektowe, Miksery analogowe i cyfrowe,, Korektory i filtry, Procesory psychoakustyczne, Transmisja sygnałów fonicznych, Systemy dystrybucji sygnałów, Zasilanie systemów audio, Miernictwo, Współczesne techniki zapisu sygnałów audio)

Technika Nagłośnieniowa

Omówienie praktycznych aspektów zastosowań urządzeń do pracy na scenie:
 • Techniki mikrofonowe na estradzie
 • Transmisja sygnałów fonicznych
 • Konfiguracja systemów nagłośnieniowych FOH
 • Konfiguracja systemów monitorowych
 • Realizacja nagłośnienia FOH
 • Warsztaty realizacji dźwięku estradowego

  Zajęcia warsztatowe z estradowych technik pracy – realizacja konkretnego projektu w oparciu o informacje m.in. z przedmiotów Elektroakustyka i Technika nagłośnieniowa, w tym zapis wielośladowy.

  Technika Studyjna

  Omówienie praktycznych aspektów zastosowań urządzeń do pracy w studio:

 • Adaptacja akustyczna studia nagrań Techniki mikrofonowe w studio
 • Konfiguracja aparatury w studio nagrań
 • Zasady pracy z DAW (komponenty systemów DAW, konfiguracja systemów komputerowych, monitorowanie, buforowanie, ...)
 • Obróbka sygnałów fonicznych w studio (procesory do edycji dynamiki, korekcja, procesory psychoakustyczne, efekty czasowe i modulacyjne)
 • Warsztaty realizacji nagrań w studio

  Zajęcia warsztatowe w studio nagrań – realizacja konkretnego projektu w oparciu o informacje uzyskane na przedmiotach Technika Studyjna, Elektroakustyka, Podstawy Akustyki, Mastering Nagrań, Techniki Komputerowe w Realizacji Nagrań, Podstawy Słuchowej Oceny Dźwięku, Instrumentoznawstwo.  Techniki Komputerowe w Realizacji Nagrań

  Obsługa programu Avid (Digidesign) Pro Tools na poziomie certyfikowanym Level 101 oraz Level 110.

  Instrumentoznawstwo

 • Zasady pracy z instrumentami akustycznymi
 • Zasady pracy z instrumentami wirtualnymi
 • Podstawy Produkcji Muzycznej

 • Podstawy harmonii
 • Strojenie głosów i instrumentów muzycznych
 • Rytm w muzyce – korekta, identyfikacja
 • Podstawy akustyki

 • Drgania i fale
 • Analiza widmowa dźwięków.
 • Budowa i działanie narządu głosu i mowy
 • Percepcja wzrokowa a słuchowa
 • Mastering Nagrań

  Mastering Reatauracja nagrań. Praca w trybie wielokanałowym.

  Podstawy słuchowej oceny dźwięku

 • Dźwięk jak zjawisko wrażeniowe – opis obrazu dźwiękowego
 • Układ słuchowy jako analizator dźwięku
 • Głośność i dynamika dźwięku
 • Psychoakustyczne podstawy percepcji wysokości dźwięku
 • Wysokość jako cecha dźwięków muzycznych
 • Barwa dźwięku
 • Rozpoznawanie formantów w widmie dźwięku
 • Kształtowanie barwy dźwięku za pomocą korektorów
 • Zjawiska czasowe w percepcji barwy dźwięku
 • Właściwości przestrzenne obrazu dźwiękowego
 • Metody oceny jakości dźwięku
 • Zagrożenia słuchu dźwiękami muzycznymi
 • Budowa i działanie narządu słuchu (Mechanizm rozchodzenia się drgań w błonie podstawnej, działanie narządu Cortiego. )
 • Charakterystyka percepcji słuchu, pasma krytyczne, zjawisko maskowania dźwięków (częstotliwościowe, czasowe), przestrzenna percepcja dźwięku (w tym odsłuch w pomieszczeniu z odbiciami), charakterystyka głowy HRTF, eksternalizacja dźwięku w odsłuchu słuchawkowym)

 •  

  ZASADY REKRUTACJI

  Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

  Rekrutacja na semestr jesienny roku akademickiego 2018/2019 prowadzona będzie od 1 kwietnia 2018 r.

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc.

  Wyjątek stanowią kierunki "IT w Biznesie" i "Technologie Internetu", gdzie rekrutacja odbywa się na podstawie oceny kwestionariusza kwalifikacyjnego.

  4 kroki rekrutacji

  1. Rejestracja on-line

  2. Dostarczenie dokumentów

  3. Kwalifikacja na studia

  4. Kontrakt i wpisowe

  1. Rejestracja on-line
  Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

  Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz.

  2. Dostarczenie dokumentów
  Przygotuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem.
  Wymagane dokumenty:
 • podpisane podanie o przyjęcie do szkoły
 • - druk wyłącznie na kierunek "Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych"

  - druk na pozostałe kierunki

 • jedno zdjęcie rozmiaru dowodowego
 • kserokopię dowodu osobistego
 • audiogram-badanie słuchu
 • CV
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej (uzyskania tytułu licencjata, inżyniera lub magistra) lub jego odpis wraz z suplementem - kandydat przedstawia oryginał lub odpis, a pracownik PJATK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem
 • formularz kwalifikacyjny (wyłącznie na studia "IT w Biznesie" i "Technologie Internetu")
 • 3. Kwalifikacja na studia
  Pełna rejestracja oraz złożenie kompletu dokumentów uruchamiają procedurę kwalifikacyjną na studia.

  4. Kontrakt i wpisowe
  Kandydat otrzymuje decyzję Komisji Kwalifikacyjnej drogą elektroniczną, na adres podany w rejestracji on-line. Decyzja wysyłana jest dopiero po zebraniu się wymaganej ilości kandydatów (nie dotyczy studiów internetowych).

  Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest zapłacić wpisowe oraz dostarczyć kopię dowodu wpłaty. Wpisowe jest bezzwrotne. W przypadku studiów z grupy Edukacja Spersonalizowana wpisowe nie obowiązuje.

  Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt.

  Opłatę wpisowego należy dokonywać na swoje indywidualne konto - widoczne na własnym profilu rekrutacyjnym.

  Opłata wpisowego, kwota jednorazowa bezzwrotna: 1000 PLN (dla absolwentów PJATK 500 PLN)

  Opłaty za naukę:

  semestr I - 2800 PLN,
  semestr II - 2800 PLN,
  semestr III - 2800 PLN,
   

  FINANSOWANIE STUDIÓW PRZEZ URZĄD PRACY

  NA CO MOŻESZ LICZYĆ W TRAKCIE DOFINANSOWANIA DO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH?

  Urząd pracy może sfinansować Ci do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów będziesz także otrzymywać stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy

  Uwaga:

  Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

  JAK DŁUGO MOŻNA OTRZYMYWAĆ DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH?

  Przez cały okres trwania studiów.

  CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH?

  Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem dofinansowania studiów podyplomowych, powinieneś złożyć wniosek (we właściwym powiatowym urzędzie pracy) o dofinansowanie kosztów tych studiów oraz dokumenty wymagane przez powiatowy urząd pracy, w szczególności:

 • dokument stanowiący uprawdopodobnienie uzyskania odpowiedniej pracy (oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia Ci odpowiedniego stanowiska lub oświadczenie o zamiarze podjęcia przez Ciebie działalności gospodarczej po ukończeniu studiów) – dokumenty te są wymagane w niektórych powiatowych urzędach pracy,
 • dokument zawierający informację o nazwie, terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowych.
 • Po złożeniu stosownych dokumentów i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku starosta podpisze z Tobą umowę dotyczącą dofinansowania kosztów studiów podyplomowych, określającą w szczególności:

 • nazwę i termin realizacji studiów podyplomowych oraz nazwę i adres organizatora tych studiów,
 • kwotę dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów,
 • zobowiązanie do zwrotu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku nieukończenia lub przerwania ich z winy bezrobotnego.
 • PRZYDATNE INFORMACJE

  Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium (20% zasiłku dla bezrobotnych) do planowanego terminu ukończenia tych studiów. Takiej osobie przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony.

  źródło: http://zielonalinia.gov.pl/Dofinansowanie-studiow-podyplomowych-32391