CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Słuchacze otrzymają wiedzę teoretyczną oraz odbędą szereg ćwiczeń z zakresu pracy realizatora dźwięku. Wiedza jest zebrana w uniwersalny program, który kładzie duży nacisk na realizację studyjną w kontekście muzycznym, ale porusza również wiele zagadnień ogólnych z zakresu elektroakustyki oraz praktyki nagłaśniania estradowego, jak również montażu dźwięku do obrazu, czyli tzw. postprodukcji.

Część zajęć zostaje ukończona egzaminem upoważniającym do uzyskania stosownych certyfikatów, np. Avid Pro Tools Level 101 oraz Avid Pro Tools Level 110, a także Presonus i Behringer.

Certyfikaty Avid są nieodpłatnym elementem programu nauki i każdy ze słuchaczy może podejść do egzaminów nadających międzynarodowy certyfikat po zaliczeniu odpowiedniej ilość zajęć z obsługi oprogramowania Pro Tools.

Na wykładach duży nacisk położony jest na praktyczne aspekty omawianych zagadnień. To oznacza, iż program pomija wszelkie aspekty teorii matematyki oraz fizyki, choć w wymaganym stopniu niektóre zagadnienia poruszane są w kontekście wyjaśniania zjawisk spotykanych w praktyce realizatorskiej.

Słuchacze zostają zaznajomieni m.in. z najpopularniejszymi na rynku profesjonalnymi programami komputerowymi używanymi do realizacji nagrań, montażu nagrań oraz masteringu oraz urządzeniami elektroakustycznymi. Podczas ćwiczeń zapoznają się z aspektami warsztatu realizatora nagrań oraz akustyka estradowego.

Ćwiczenia praktyczne doskonalą m.in. umiejętności pracy na DAW, kształtowanie brzmienia dźwięku oraz wzajemnej kompozycji poszczególnych elementów obrazu dźwiękowego z użyciem różnorodnych narzędzi warsztatowych.

SYLWETKA KANDYDATA

Od kandydata wymagane jest świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura).

Kandydaci powinni wykazać się zainteresowaniem w dziedzinach związanych z kierunkiem nauki oraz posiadać podstawową wiedzę z zakresu programu szkoły średniej z matematyki i fizyki umożliwiającą uczestniczenie w zajęciach z przedmiotów technicznych.

Istotnym atutem kandydata będzie przygotowanie muzyczne lub zainteresowanie muzyką, a także sprawna praca na komputerze.

Nabory do szkoły POLICEALNEJ 2 LETNIEJ na semestr jesienny prowadzimy od CZERWCA do SIERPNIA danego roku.

Lista przykładowych przedmiotów:

 • Percepcja i ocena dźwięku
 • Podstawy akustyki i elektroakustyki
 • Instrumentoznawstwo i zasady muzyki
 • Montaż dźwięku
 • Realizacja nagrań
 • Podstawy gry na fortepianie
 • Języka angielski zawodowy
 • Realizacja nagłośnień
 • Postprodukacja
 • Dźwięk w filmie
 • Aplikuj
 

ZASADY REKRUTACJI

Zasady rekrutacji do Szkoły Policealnej

Rekrutacja na semestr jesienny roku szkolnego 2022/2023 prowadzona jest od 1 kwietnia 2023 r. Przyjęcia do szkoły odbywają się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc.

Trzy kroki rekrutacji
:

1. Rejestracja on-line.
2. Podpisanie umowy online podpisem elektronicznym.
3. Dostarczenie niezbędnych dokumentów i dokonanie opłaty wpisowej.

Ad1). Rejestracja on-line
Wypełnij FORMULARZ rekrutacyjny.

Ad2). Podpisanie umowy online podpisem elektronicznym.
​Po rejestracji on-line nastąpi przekierowanie do umowy online, którą należy podpisać podpisem elektronicznym lub innym wskazanym przez formularz sposobem.

Ad3). Dostarczenie niezbędnych dokumentów.
Przygotuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Sekretariatu ARD ww Wrocławiu
przy ul.Braniborska 2/10. Możesz przesłać je również pocztą (listem poleconym) lub kurierem.

Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • oryginał świadectwa szkoły średniej / matura nie jest wymagana/
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymasz na adres mailowy)
 • audiogram-badanie słuchu
 • 3 zdjęcia rozmiaru legitymacji szkolnej
 • potwierdzenie opłaty wpisowego

 • 3. Przyjęcie do szkoły
  Pełna rejestracja oraz złożenie kompletu dokumentów uruchamiają procedurę przyjęcia do Szkoły.

  4. Umowa i wpisowe Po dopełnieniu wszystkich formalności, opłaceniu wpisowego i podpisaniu umowy ze Szkołą kandydat zostaje słuchaczem Szkoły Policealnej. ​
  Opłata wpisowego, kwota jednorazowa bezzwrotna: 500 PLN

  Opłaty za naukę:

  semestr I - jednorazowo 2500 PLN lub 560 PLN płatne w ratach przez 5 miesięcy,
  semestr II - jednorazowo 2500 PLN lub 560 PLN płatne w ratach przez 5 miesięcy,
  semestr III - jednorazowo 2500 PLN lub 560 PLN płatne w ratach przez 5 miesięcy,
  semestr IV - jednorazowo 2500 PLN lub 560 PLN płatne w ratach przez 5 miesięcy.


  Opłatę wpisowego należy dokonywać konto podane w dokumentacji rekrutacyjnej danej szkoły.


  ​ W tytule proszę podać imię i nazwisko wpisowe/czesne za miesiąc; rok szkolny np.:
  -"Jan Nowak wpisowe 2023";
  -"Jan Nowak czesne wrzesień 2023"
   

  UKOŃCZENIE

  Absolwenci uzyskują:

  1. Świadectwo ukończenia Akademii Realizacji Dźwięku

  2. Świadectwa uzyskania kwalifikacji zawodowej (w zależności od wybranego zawodu):
  zawód: REALIZACJA NAGŁOŚNIEŃ:
  - kwalifikacja zawodowa: obsługa sceny;
  - kwalifikacja zawodowa: realizacja nagłośnień.

  zawód: REALIZACJA NAGRAŃ:
  - kwalifikacja zawodowa: montaż dźwięku;
  - kwalifikacja zawodowa: realizacja nagrań dźwiękowych.

  3. Certyfikat kwalifikacji zawodowej (w zależności od wybranego zawodu).

  4. Dyplom zawodowy (w zależności jaki zawód wybrał).
  Osoba, która posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie otrzymuje dyplom‎ zawodowy.

  Dodatkowo certyfikaty Avid Pro Tools, po zdaniu egzaminów.
   

  Skrócony opis zagadnień omawianych w ramach poszczególnych przedmiotów.

  Przedmiot Elektroakustyka

  Omówienie oraz konfiguracja i przykładowe zastosowania urządzeń do pracy w studio oraz na scenie. Podstawy elektrotechniki, zasady konfiguracji oraz połączeń. (Mikrofony , Głośniki i zestawy głośnikowe , Procesory DSP do sterowania systemami nagłośnieniowymi i zwrotnice aktywne , Wzmacniacze mocy, Słuchawki, Procesory dynamiczne, Procesory efektowe, Miksery analogowe i cyfrowe,, Korektory i filtry, Procesory psychoakustyczne, Transmisja sygnałów fonicznych, Systemy dystrybucji sygnałów, Zasilanie systemów audio, Miernictwo, Współczesne techniki zapisu sygnałów audio)

  Przedmiot Technika Nagłośnieniowa

  Omówienie praktycznych aspektów zastosowań urządzeń do pracy na scenie: Techniki mikrofonowe na estradzie

  Transmisja sygnałów fonicznych Konfiguracja systemów nagłośnieniowych FOH Konfiguracja systemów monitorowych Realizacja nagłośnienia FOH

  Przedmiot: Warsztaty realizacji dźwięku estradowego

  Zajęcia warsztatowe z estradowych technik pracy – realizacja konkretnego projektu w oparciu o informacje m.in. z przedmiotów Elektroakustyka i Technika nagłośnieniowa, w tym zapis wielośladowy.

  Przedmiot: Technika Studyjna

  Omówienie praktycznych aspektów zastosowań urządzeń do pracy w studio:

  Adaptacja akustyczna studia nagrań Techniki mikrofonowe w studio Konfiguracja aparatury w studio nagrań Zasady pracy z DAW (komponenty systemów DAW, konfiguracja systemów komputerowych, monitorowanie, buforowanie, ...) Obróbka sygnałów fonicznych w studio (procesory do edycji dynamiki, korekcja, procesory prsychoakustyczne, efekty czasowe i modulacyjne)

  Przedmiot: Warsztaty realizacji nagrań w studio

  Zajęcia warsztatowe w studio nagrań – realizacja konkretnego projektu w oparciu o informacje uzyskane na przedmiotach Technika Studyjna, Elektroakustyka, Podstawy Akustyki, Mastering Nagrań, Techniki Komputerowe w Realizacji Nagrań, Podstawy Słuchowej Oceny Dźwięku, Instrumentoznawstwo.

  Przedmiot: Techniki Komputerowe w Realizacji Nagrań

  Obsługa programu Avid (Digidesign) Pro Tools na poziomie certyfikowanym Level 101 oraz Level 110. Przedmiot: Instrumentoznawstwo

  Zasady pracy z instrumentami akustycznymi Zasady pracy z instrumentami wirtualnymi

  Przedmiot: Podstawy Produkcji Muzycznej

  Podstawy harmonii

  Strojenie głosów i instrumentów muzycznych

  Rytm w muzyce – korekta, identyfikacja

  Przedmiot: Podstawy akustyki

  Drgania i fale Analiza widmowa dźwięków. Budowa i działanie narządu głosu i mowy Percepcja wzrokowa a słuchowa Przedmiot: Mastering Nagrań Mastering Reatauracja nagrań. Praca w trybie wielokanałowym.

  Przedmiot: Podstawy słuchowej oceny dźwięku
  Dźwięk jak zjawisko wrażeniowe – opis obrazu dźwiękowego Układ słuchowy jako analizator dźwięku Głośność i dynamika dźwięku Psychoakustyczne podstawy percepcji wysokości dźwięku Wysokość jako cecha dźwięków muzycznych Barwa dźwięku Rozpoznawanie formantów w widmie dźwięku Kształtowanie barwy dźwięku za pomocą korektorów Zjawiska czasowe w percepcji barwy dźwięku Właściwości przestrzenne obrazu dźwiękowego Metody oceny jakości dźwięku Zagrożenia słuchu dźwiękami muzycznymi Budowa i działanie narządu słuchu (Mechanizm rozchodzenia się drgań w błonie podstawnej, działanie narządu Cortiego. Charakterystyka percepcji słuchu, pasma krytyczne, zjawisko maskowania dźwięków (częstotliwościowe, czasowe), przestrzenna percepcja dźwięku (w tym odsłuch w pomieszczeniu z odbiciami), charakterystyka głowy HRTF, eksternalizacja dźwięku w odsłuchu słuchawkowym)
   

  ZALETY SZKOŁY

  Główne zalety szkoły, które wpływaja na komfort oraz efektywność nauki

  Słuchacze mają zajęcia w małych grupach

  Słuchacze mają zajęcia w małych grupach - maks. 16 osób w sali komputerowej i na zajęciach w studio gdzie grupa jest podzielona na połowę przy nagraniach studyjnych

  Na uczelni jest sala komputerowa i studio

  Zajęcia odbywają się w reżyserce studia oraz sali komputerowej. Krótko mówiąc jeśli wykładowca chce pokazać coś z reżyserce to prezentuje to tam i następnie może przejść do sali komputerowej z uczniami, by ćwiczyć te czynności aby nabrać umiejętności praktycznych w pracy, o której mowa na zajęciach. Może też dokonywać nagrań podczas zajęć w studio nagrań.

  Szkoła jest przystosowana wyłącznie do prac z Realizatorami Dźwięku oraz Muzykami

  Sprzęt studyjny wysokiej klasy jest cały czas dostępny na miejscu, szkoła jest przygotowana do prac z Realizatorami Dźwięku oraz Muzykami. Słuchacze uczą się i pracują w warunkach studia nagrań.

  Miedzynarodowe certyfikaty dla słuchaczy

  Oferujemy zajęcia certyfikowane z Avid Pro Tools

  Egzaminy nie są wymagane do ukończenia szkoły, jeśli ktoś nie chce ich zdawać nie music podchodzić.

  Zajęcia prowadzi jeden z dwóch trenerów Avid Pro Tools w Polsce.

  Nieodpłatna możliwość korzystania z infrastruktury szkoły przez słuchaczy poza zajęciami

  Nieodpłatna możliwość korzystania z sali komputerowej po zajęciach, w czasie wszystkich dni tygodnia (do ustalenia w grafiku) oraz ze studia nagrań (do ustalenia z harmonogramem). W sali jednocześnie może pracować 16 osób, które mogą pracować na profesjonalnych, wysokiej klasy słuchawkach studyjnych na jednej z kilku dostępnych profesjonalnych platform DAW. Można w ten sposób utrwalać wiedzę z zajęć lub pracować nad własnymi projektami korzystając z bogatego oprogramowania muzycznego.

  W studio można pracować samodzielnie lub w grupach nad swoimi projektami muzycznymi.

  Ciekawe dodatkowe wydarzenia

  W związku z tym, że uczelnia specjalizuje się wyłącznie w kształceniu Realizatorów Dźwięku i dodatkowo Muzyków organizujemy dodatkowe nieodpłatne i niektóre odplatne (koszty transportu i zakwaterowania) ciekawe aktywności np.: spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy na szkolenia (np. Electo Voice w Niemczech), targi.

  Audio Engineering Society oraz Polskie Stowarzyszenie Realizatorów Dźwięku

  Oferujemy słuchaczom członkostwo oraz możliwość działania w szeregach miedzynarodowego oraz polskiego stowarzyszenia realizatorów dźwięku i producentów muzycznych. Daje to kontakt z zawodowcami oraz możliwości organizacji praktyk oraz aktywnego poszukiwania pracy dla Realizatorów po ukończeniu nauki.

  Dla zainteresowanych osob oferujemy mozliwosc zdobycia dodatkowych certyfikatow Apple Logic Level One End User.

  Przygotowanie do egzaminu Apple Logic Pro i dla chetnych mozliwosc podejscia do egzaminu Apple Logic Level One End User w centrum szkoleniowym Apple w Warszawie. Dodatkowe - darmowe Vouchery na szkolenia Akademii Realizacji Dzwieku oraz Polskiego Stowarzyszenia Realizatorow Dzwieku o wartosci kilkuset zlotych. Sluchacze otrzymuja na kazdy semestr dodatkowe vouchery o wartosci kilkuset zlotych umozliwiajace im darmowy udzial w wybrancyh szkolenia ARD i PSRD w ciagu wakacji lub roku szkolnego. Wi Fi dla sluchaczy na uczelni znajduje sie siec internetowa, za pomoca Wi Fi sluchacze moga miec dostep do internetu na swoich urzadzeniach przenosnych. Konsultacje dodatkowe indywidualne lub w malych grupach. istnieje mozliwosc konsultacji wlasnych projektow na uczelni indywidualnie z wybranymi wykladowcami lub w malych grupach. Kameralne otoczenie szkoly. kameralne otoczenie szkoly oraz wykorzystanie jej glownie do nauki Realizatorow Dzwieku powoduje, ze nie ma natloku wielu osob, jest spokojnie i klimatycznie, nie ma tez problemow z miejscami parkingowymi (ogromna ilosc miejsca przed szkola, na terenie zamknietym). W wyjatkowych sytuacjach w szkole mozna rowniez przenocowac. W szkole znajduje sie rowniez aneks kuchenny, lodowka, mikrofalowka, a w poblizu znajduja sie bary i restauracje, rowniez McDonald, stacja BP, Sushi i wiele innych…..